صفحه نخست
وضعیت: موجود

امتیاز کاربران:
کیفیت محصول: [10]
تعداد بازدید: 5851
<
>
قیمت جدید: 74,880 ریال
قیمت قبلی: 65,000 ریال
راهنمای جامع انگلیسی نرم افزار SPSS19

نام محصول: راهنمای جامع انگلیسی نرم افزار    SPSS19

IBM SPSS Statistics 19 Brief Guide

Contents  
1 Introduction 1
Sample Files. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1
Opening aData File. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 1
Running anAnalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3
Viewing Results . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 6
Creating Charts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 7
2 Reading Data 10
Basic Structure of IBMSPSS Statistics Data Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reading IBMSPSS Statistics Data Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Reading Data fromSpreadsheets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 11
Reading Data fromaDatabase . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 12
Reading Data froma Text File . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
3 Using the Data Editor 26
EnteringNumericData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Entering StringData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 29
DefiningData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 31
Adding Variable Labels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Changing Variable Type and Format . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Adding Value Labels forNumeric Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Adding Value Labels for String Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Using Value Labels for Data Entry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
HandlingMissingData. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Missing Values for aNumeric Variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Missing Values for a String Variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Copying and Pasting VariableAttributes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Defining Variable Properties for Categorical Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
vii
4 Working with Multiple Data Sources 50
BasicHandling ofMultipleData Sources . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
WorkingwithMultipleDatasets in Command Syntax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Copying and Pasting Information betweenDatasets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
RenamingDatasets. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . 52
SuppressingMultiple Datasets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 53
5 Examining Summary Statistics for Individual Variables 54
Level ofMeasurement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 54
SummaryMeasures for CategoricalData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Charts for CategoricalData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Summary Measures for Scale Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Histograms for Scale Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
6 Creating and editing charts 62
Chart creation basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 62
Using the ChartBuilder gallery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Defining variables and statistics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Adding text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 67
Creating the chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Chart editing basics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . 68
Selecting chart elements. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Using the propertieswindow. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Changing bar colors. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Formatting numbers in tick labels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Editing text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Displaying data value labels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Using templates. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Defining chart options . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
7 Working with Output 85
Using the Viewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
viii
Using the Pivot Table Editor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 86
AccessingOutputDefinitions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Pivoting Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Creating andDisplaying Layers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Editing Tables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . 90
Hiding Rows and Columns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
ChangingDataDisplay Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
TableLooks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Using Predefined Formats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Customizing TableLook Styles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Changing theDefault Table Formats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Customizing the InitialDisplay Settings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Displaying Variable and Value Labels. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Using Results inOtherApplications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Pasting Results asWord Tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Pasting Results as Text . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Exporting Results toMicrosoftWord, PowerPoint, and Excel Files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Exporting Results to PDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Exporting Results toHTML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
8 Working with Syntax 114
Pasting Syntax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Editing Syntax. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 115
Opening and Running a Syntax File. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 117
Understanding the Error Pane. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
UsingBreakpoints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
9 Modifying Data Values 121
Creating a Categorical Variable froma Scale Variable. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Computing New Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . 127
Using Functions in Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Using Conditional Expressions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Working with Dates and Times . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Calculating the Length of Time between TwoDates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Adding aDuration to aDate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
ix
10 Sorting and Selecting Data 140
SortingData . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 140
Split-File Processing. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Sorting Cases for Split-File Processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Turning Split-File ProcessingOn and Off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Selecting Subsets of Cases. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Selecting Cases Based on Conditional Expressions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Selecting a RandomSample . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Selecting a Time Range or Case Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Treatment ofUnselected Cases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Case Selection Status. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP