صفحه نخست
اینترانت و راه اندازی شبکه های داخلی

راه‌اندازي پورتال اينترانتي


پورتال اينترانتي بر اساس مايكروسافت شيرپوينت و با هدف سرويس‌دهي به پرستل سازمان ساخته خواهد شد. كاربران از اينترانت براي بكاربستن امكانات "كارگروهي" شيرپوينت استفاده خواهند كرد طبيعتا لازم است كاربران براي استفاده از اين امكانات آموزش‌هاي لازم را ببينند، نكات مهم در پياده‌سازي اينترانت داخلي عبارتند از:


• اطلاع‌رساني: اينترانت داخلي با محوريت اطلاع‌رساني پياده سازي مي‌شود. در اين محور، اينترانت خواهد توانست وظيفه‌ي اطلاع‌رساني سازماني را به خوبي انجام دهد.
• سايت واحدهاي سازماني: هر يك از واحدهاي سازماني در اينترانت داخلي صاحب يك سايت خواهند شد. افراد واحد مي‌توانند از فضاي تعاملي اين سايت‌ها به منظور پيشبرد اهداف سازماني از طريق بكار بستن امكانات كار گروهي تعبيه شده در اين سايت‌ها استفاده كنند.
• اطلاعات و محتواي سازماني: اطلاعات و محتواهاي كليدي سازماني (نظر اهداف، استراتژي‌‌ها، گزارش‌ها و...) مربوط به هر يك از واحدهاي سازماني در اينترانت داخلي ثبت و منتشر خواهد شد.
• اتصال به سيستم كارت ساعت‌زني: به منظور اجراي يك نمونه‌ي عملي جهت اتصال به ساير سيستم‌هاي اطلاعاتي سازمان، اتصال به بانك اطلاعاتي كارت ساعت‌زني و نمايش اطلاعات مرتبط با هريك از پرسنل پياده‌سازي خواهد شد.
• نمايش حضور: از طريق اتصال با Communication Server اينترانت داخلي مي‌تواند حضور كاربران در محل خود و امكان برقراري ارتباط از طريق Chat, Video/Voice Conference را فراهم مي‌سازد.


  آرشيو الكترونيكي


آرشيو الكترونيكي به منظور فراهم آوردن بستري امن براي نگهداري دارايي‌هاي الكترونيكي سازمان ساخته مي‌شود. اين دارايي‌ها عمدتا عبارتند از مخزن سوالات، كتاب‌ها و جزوات. از بستر شيرپوينت براي اينكار استفاده خواهد شد. به اين منظور يك سايت اصلي براي نگهداري و آرشيو ساخته خواهد شد:
• اين سايت امكان ثبت و نگهداري سوالات، كتاب‌ها و جزوات را فراهم خواهد ساخت.
• اين سايت راه‌كار مناسبي براي دسترسي به آرشيو را به شكلي امن براي افراد صاحب ‌صلاحيت فراهم خواهد ساخت.
• اين سايت امكانات مديريت سوابق و كنترل نسخه‌ها را امكان پذير خواهد ساخت.


  مكاتبات اداري


سيستم مكاتبات اداري بر اساس امكانات مايكروسافت دايناميكز سي‌آر‌ام پياده‌سازي خواهد شد. كاربران از طريق اين سيستم كليه‌ي مكاتبات اداري سازماني اعم از مكاتبات داخلي و خارجي، نامه‌هاي دريافتي و نامه‌هاي ارسالي را پيگيري خواهند كرد. با راه‌اندازي اين سيستم:
• دبيرخانه‌ي سازمان به صورت مكانيزه در خواهد آمد. كليه‌ي مكاتبات در اين دبيرخانه مديريت خواهد شد.
• فرآيند گردش مكاتبات به شكل مكانيزه در خواهد آمد. هر يك از پرسنل سازماني كارتابل خاص خود را خواهد داشت و از طريق اين كارتابل مي‌توانند نامه‌هاي خود را دريافت كنند.
• گردش مكاتبات به شكل مكانيزه انجام خواهد شد. كاربران مي‌توانند نامه‌ها را ارجاع دهند.
• با راه‌اندازي فكس‌سرور كليه‌ي مكاتبات فكس به صورت الكترونيكي انجام خواهد شد.


  اتوماسيون نمايندگي‌ها


سيستم اتوماسيون نمايندگي‌ها، به عنوان سيستم اصلي ارتباط با نمايندگي‌ها پياده‌سازي خواهد شد. از طريق اين سيستم نمايندگي‌ها خواهند توانست كليه‌ي درخواست‌هاي خود را به صورت مكانيزه ثبت و پيگيري كنند. پياده‌سازي فرآيندهاي مرتبط باعث خواهد شد امور مربوط به نمايندگي‌ها به صورت يكپارچه مديريت شود. به نظر مي‌رسد فرآيندهاي مربوط به نمايندگي‌ها قبلا طراحي شده است. پياده‌سازي اتوماسيون بر اساس اين طراحي انجام خواهد شد. اين فرآيندها عبارتند از:
• فرآيند عمومي مكاتبات با نمايندگي: از طريق اين فرآيند مكاتبات با نمايندگي‌ها مكانيزه مي‌شود.
• فرآيند برگزاري دوره‌ي آموزشي: نماينده كليه‌ي امور مربوط به برگزاري يك دوره‌ي آموزشي را از طريق اين فرآيند انجام خواهد داد.
• فرآيند سفارش كتاب و جزوه: از طريق اين فرآيند، نماينده سفارش كتبا و جزوه را انجام مي‌دهد.
• فرآيند برگزاري آزمون: اين فرآيند توسط نماينده براي برگزاري آزمون مورد استفاده قرار خواهد گرفت.


  استقرار سيستم مديريت پروژه


به منظور كنترل بهتر بر پروژه‌هاي سازماني سيستم EPM مايكروسافت نصب شده آموزش‌هاي لازم ارائه خواهد شد. همچنين دو نمونه از پروژه‌هاي سازماني به منظور اجراي آزمايشي انتخاب شده و از طريق اين سيستم كنترل خواهند شد. انتظار مي‌رود پس از اجراي اين پروژه سازمان به خوبي امكانات اين راه‌كار را ارزيابي كرده و بتواند از آن در طراحي سيستم كنترل و مديريت پروژ استفاده كند.


  راه‌اندازي مركز تماس (Call Center)


مركز تماس براي مديريت تماس‌هاي تلفني به صورت محدود و براي بخش مشاوره/فروش راه‌اندازي خواهد شد. كليه‌ي تماس‌هاي اين بخش ابتدا به سرور مركز تماس وصل مي‌شود اين سرور امكانات زير را ارائه مي‌كند:
• IVR: تنظيم منوي تماس و راهنمايي كاربر براي اتصال به بخش مورد نظر.
• مديريت صف: مديريت صف‌هاي انتظار براي اتصال به متصدي مورد نظر.
• تشخيص بر اساس شماره: تشخيص تماس گيرنده بر اساس شماره‌ي تماس و باز كردن پرونده‌ي مربوطه.
• ثبت تماس: ارائه‌ي تسهيلات لازم براي ثبت اطلاعات تماس نظير نوع در خواست و ...
• ضبط مكالمه: ضبط مكالمات صورت گرفته.
• خدمات صندوق صوتي: ارائه ي امكانات لازم براي راه‌اندازي صندوق‌هاي پيام صوتي.
علاوه بر مديريت تماس‌هاي تلفني، مركز تماس مي‌تواند ساير كانال‌هاي ارتباطي نظير فكس، SMS و ايميل را هم پوشش دهد.


  داشبردهاي مديريتي


سيستم داشبردهاي مديريتي برخي از شاخص‌هاي سازماي را در قالب داشبردهاي مديريتي ارائه خواهد كرد. اين داشبردها عبارتند از:
• شاخص‌هاي فروش: اين دسته از شاخص‌ها بر اساس پياده‌سازي اتوماسيون فروش و از بانك اطلاعاتي CRM استخراج خواهند شد و به ارائه‌ي شاخص‌هايي نظير ميزان ثبت نام اختصاص خواهند داشت،
• شاخص‌هاي مالي: اين شاخص‌ها از سيستم مالي استخراج شده و موقعيت مالي سازمان را نمايش خواهند داد.
داشبردهاي مديريتي روي اينترانت داخلي منتشر خواهند شد و افراد صاحب صلاحيت خواهند توانست از طريق اينترانت به آن دسترسي پيدا كنند.


  اتوماسيون فروش


اين سيستم به عنوان سيستم عملياتي واحد فروش و مشاوره عمليات اجرايي اين واحد را مكانيزه خواهد كرد. فرآيندهايي نظير فروش جزوه، كتاب، آزمون و ارائه‌ي خدمات مشاوره از طريق آن انجام خواهد شد:
• مكانيزاسيون فرآيند ثبت نام اوليه با هدف تكميل بانك اطلاعاتي مشتريان.
• اتوماسيون فرآيند فروش (جزوه، كتاب، آزمون و مشاوره).
• اتصال به سيستم مالي و تسهيل عمليات مالي.
• اتصال به مركز تماس براي فروش تلفني و تسهيل ارتباط.


  پياده‌سازي Server Comunication


با نصب و استقرار كاميونيكيشن سرور دسته‌اي از امكانات ارتباطي نوين در اختيار سازمان قرار داده مي‌شود. و اين فرصت فراهم مي‌شود تا سازمان جهت استفاده از آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را انجام دهد. اين امكانات عبارتند از:
• ارتباط بين كاربران به صورت گفتگوي متني
• ارتباط صوتي/تصويري بين كاربران.
• اطلاع از حضور، سيستم حضور افراد در محل خود را نمايش مي‌دهد.


مديريت درخواست‌ها


به صورت كلي بخش‌هاي مختلف سازماني وظيفه‌ي انجام و رفع درخواست‌هايي را دارند كه از ساير بخش‌ها و يا مشتريان سازمان به آنها ارجاع مي‌شود. با اين توصيف كلي سيستمي عمومي براي مديريت اين درخواست‌ها ساخته و پرداخته خواهد شد. اين سيستم بر اساس امكانات عمومي سي‌آر‌ام در زمينه‌ي مديريت درخواست‌ها  طراحي و پياده‌سازي خواهد شد، در اين خصوص:
• انواع درخواست‌هاي سازماني طبقه‌بندي خواهد شد.
• كارتابل‌هاي عمومي براي ارجاع درخواست‌ها ايجاد خواهد شد.
• فرآيند كلان مديريت درخواست‌ها پياده‌سازي مي‌شود.
• آموزش‌هاي لازم به پرستل سازماني داده خواهد شد.


  پياده‌سازي CRM در واحد بازاريابي


به منظور استفاده از ماژول بازاريابي سي‌آر‌ام، پروژه‌ي پياده‌سازي سي‌آر‌ام در واحد بازاريابي انجام خواهد شد. هدف از اين طرح اجرايي ساختن امكانات سي‌آر‌ام به منظور تسهيل و بهبود فرآيندهاي بازاريابي است. به اين منظور مقدمات لازم براي طرح‌ريزي، آموزش و اجراي فرآيندهاي كلان بازاريابي انجام خواهد شد:
• فرآيند عمومي مدريتي مشتريان بالقوه
• فرآيند اجراي كمپين‌هاي بازاريابي
• فرآيند مديريت ليست‌هاي بازاريابي

سبد خرید شما

تعداد محصول 0
  1. محصول
  2. قیمت
  3. تعداد
جمع خرید شما 0 ریال
سبد خرید خالی کردن سبد خرید

دسته بندی محصولات

عضویت در خبر نامه

ایمیل  
  عضویت انصراف از عضویت

پایان نامه و پروپوزال

کلینیک سرمایه گذاری و اقتصادی

خدمات بازرگانی و ترخیص کالا

پیاده سازی شده توسط گروه برنامه نویسی آوا - Powered By AVASHOP